Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Odpowiedzialny za usługę: Agnieszka Polewska – Inspektor Ochrony Danych, koordynator ds. dostępności.

Telefon: 75 66 66 149.

E-mail: agnieszka.polewska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Żądanie o zapewnienie dostępności cyfrowej powinno

zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,
  lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;

 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Wniosek o zapewnieni dostępności stanowi załącznik Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej do karty usługi.

III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
 1. Osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra.
 2. Przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra,
  Plac Grunwaldzki 1

 3. Drogą elektroniczną na adres sekretariat@kamiennagora.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP

 4. Wysłać faksem na numer 75 64 55 111

IV. OPŁATY:
Brak
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Zgodnie z art. 18 ust. 3 powyższej ustawy, zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub elementu strony internetowe lub aplikacji mobilnej nie może nastąpić w terminie 7 dni, to na podstawie art. 18 ust. 4 podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia osobę występującą
z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia żądania.

Na podstawie art. 18 ust. 5 podmiot publiczny odmawia zapewnienie dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Zgodnie z art. 18 ust. 6 w przypadku, gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowe lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występująca z żądaniem o przyczyny braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak
VII. UWAGI:

Zgodnie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w przypadku odmowy zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie
z ust. 6, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

 

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 doc Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej 25 KB