Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze turystyki wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze kultury wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze promocji i ochrony zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 i 567) wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku

czytaj całość

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów chętnych do udziału w pracach komisji […]

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku

czytaj całość

Program współpracy na 2021

czytaj całość

Konsultacje „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Termin rozpoczęcia konsultacji wyznacza się na dzień 19 października 2020 roku a zakończenia na dzień […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Uroczysty koncert z okazji 300-lecia Kościoła Łaski w Kamiennej Górze

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Uroczysty koncert z okazji 300-lecia Kościoła Łaski w Kamiennej Górze. Treść ogłoszenia: W dniu 21.09.2020 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie zainteresowań wśród mieszkańców miasta poprzez organizację zawodów o puchar burmistrza”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Promowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie zainteresowań wśród mieszkańców miasta poprzez organizację zawodów o puchar burmistrza. Treść ogłoszenia: […]

czytaj całość

Organizacje pozarządowe (151)